Mikä on Wisdomyoga®?

Työyhteisön hyvinvointi

Wisdomyogan palvelut työhyvinvoinnin edistämiseksi

Wisdomyogan palvelut on kehitetty työyhteisön kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin edistämiseksi. Palvelut sisältävät tavoitteellisen joogaohjelman sekä stressinhallinnan valmennuksen.  Moduulipohjainen joogaohjelma on räätälöitävissä jokaisen yhteisön tarpeisiin. Stressinhallinnan valmennus on puolestaan rakennettu Wisdomyoga® -joogaohjelman ympärille tukemaan sen tavoitteiden saavuttamista ja vahvistamaan valmennettavan stressittömämpää elämää. Palvelujen tavoitteena on kohottaa työntekijän sekä yhteisön hyvinvointia ja vähentää työpoissaoloja sekä terveydenhoitokustannuksia parantaen yrityksen (yhteisön) kilpailukykyä. Palveluista voit lukea lisää Palvelut-sivuilta. 

Miksi Wisdomyoga® kehitettiin, vaikka markkinoilla on jo valtava määrä erilaisia hyvinvointia edistäviä palveluja?

Kehon kuuntelun taito ja tasapainottaminen sisältäkäsin joogan avulla

Wisdomyoga opettaa meitä kuuntelemaan omaa kehoa ja luottamaan sen viesteihin. Se opettaa meille eri mekanismeja ja menetelmiä, joilla voimme palauttaa ja elävöittää kehoa sekä saattaa mieltä tasapainoiseen tilaan. Meillä on olemassa kehossa mekanismeja, joiden avulla voimme tietoisesti palautella kehoa tasapainoisempaan tilaan.  Näitä mekanismeja me voidaan aktivoida mm. joogan avulla. Jooga onkin herättänyt länsimaissa kiinnostusta juuri sen positiivisten terveysvaikutusten vuoksi.  Se on kokonaisvaltainen ja tehokas hyvinvoinnin kehitysmenetelmä, joka vaikuttaa yksilön fyysiseen, mentaaliseen, emotionaaliseen ja henkiseen puoleen. Sen positiivisista vaikutuksista yksilön ja yhteisön hyvinvointiin on todistettu useissa tieteellisissä tutkimuksissa. Tutkimusten avulla on saatu selville, mitä tapahtuu kehossa ja mielessä joogaharjoituksen aikana ja sen jälkeen, sekä millaiset sen vasteet ovat yksilö että yhteisötasolla.

Wisdomyoga pyrkii tuomaan joogan vahvemmin työyhteisöjen tietoisuuteen, toimintatapoihin sekä yrityskulttuuriin kokonaisvaltaisena hyvinvointimenetelmänä

Jooga on otettu käyttöön useissa työyhteisöissä maailmalla. Tulokset ohjelmien tehokkuudesta eri mittarein ovat olleet erinomaisia. Wisdomyogan missiona onkin tuoda juuri jooga vahvemmin työyhteisöjen tietoisuuteen tehokkaana kokonaisvaltaista hyvinvointia lisäävänä menetelmänä. Wisdomyoga pyrkii aktivoimaan suomalaisia yhteisöjä ottamaan käyttöön omia joogaohjelmia sekä samalla avartamaan vallalla olevia työhyvinvoinnin edistämiseen liittyviä käsityksiä, tapoja ja toimintamalleja.

Wisdomyoga® pohjautuu useaan eri joogasuunnan harjoituksiin ja se sisältää joogasta peräisin olevia asento-, meditaatio-, mindfulness- ja hengitysharjoituksia, jotka ovat hyväksi havaittu myös tieteellisissä tutkimuksissa. Ohjelman sisältö rakentuu 22 teeman tai tavoitteen ympärille. Harjoituksiin ja sen tavoitteisiin on vaikuttanut paljon sen kehittäjän Minna Kärkkäisen omat henkilökohtaiset kokemukset työuupumuksesta selviytymisestä joogan avulla. Wisdomyogan tavoitteet on lueteltu tarkemmin palvelut-sivulla. Wisdomyogan menetelmillä tähdätään kehon ja mielen tasapainoiseen hyvinvointiin ja se soveltuu kaikenikäisille ja kuntoisille. Harjoitusten vahva fokus on opettaa joogaajalle kehon ja mielen rauhoittamisen eri menetelmiä. Lisäksi harjoitukset virkistävät, elävöittävät sekä vahvistavat kehoa ja mieltä lempeästi sisältäpäin.

Hyvinvoiva työyhteisö on todellinen kilpailutekijä, jota on kehitettävä ja ylläpidettävä

Minna on toiminut aiemmin organisaatioissa mm. liiketoimintaprosessien kehittäjänä. Hän kiinnitti työssään erityistä huomiota siihen, miten moni työntekijä on henkisesti äärirajoilla jossain vaiheessa työuran aikana. Pitkäkestoisen stressin vaikutuksista hyvinvointiimme on paljon tietoa tarjolla ja siitä voi lukea myös blogiteksteistämme. Uupuneet, stressaantuneet tai kehollista kipua tuntevat työntekijät eivät enää pysty palvelemaan yritystä/yhteisöä tehokkaasti vaan presenteismi (sairaana työskentely) ja työpoissaolot alkavat valtaamaan työaikaa.

Liiketoiminnan kehittämiseen ja hallintaan liittyvät menetelmät ja työkalut eivät välttämättä huomioi yrityksen tärkeimmän resurssin, työntekijöiden hyvinvointia tarpeeksi syvällisesti ja kokonaisvaltaisesti. Menetelmät eivät hae kestäviä ratkaisuja työntekijän hyvinvointiin. Liian usein unohdetaan, että hyvinvoiva työyhteisö on todellinen kilpailutekijä, josta on huolehdittava ja jota on huollettava yhtä lailla kuin muita resursseja. Pääfokus meinaa enemmän olla liiketoimintaprosessien huippuunsa hiomisessa tai työntekijöiden taitojen vahvistamisessa kun tärkeitä nekin ovat kilpailukyvyn kannalta. Työhyvinvointi vaikuttaa organisaation kilpailukykyyn, taloudelliseen tulokseen, maineeseen, työntekijöiden vähäisempään vaihtuvuuteen, sairauspoissaoloihin ja tapaturmiin. Työvoiman poissaolot ja presenteismi ovat iso rasite yrityksen kasvulle ja menestymiselle.

Meillä on mahtavia työkaluja kyllä kehittää liiketoimintaprosesseja, koneita ja toimintatapoja, mutta tärkeimmän resurssin toimintakyvyn ylläpito jää monesti aivan liian heikolle tasolle. Koneita kyllä huolettaan säännöllisesti, jotta toimintakatkoja ei tule mutta entä se tärkein resurssi?

Sairaspoissaolot ja presenteismi aiheuttavat valtavat kustannukset

Suomessa vuonna 2014 työvoiman sairaspoissaolojen aiheuttamat menetetyn työpanoksen kustannukset ovat olleet noin 3.4 miljardia per vuosi (lähde). Työntekijää kohden tämä tekee noin 1600€/vuosi. Työnantajien näkökulmasta sairauspoissaolojen lisäksi presenteismi johtaa menetettyyn työpanokseen. Gary Johns`n selvityksessä Presenteeism in the workplace: A review and research agenda todetaan, että presenteismi aiheuttaa suuremmat menetykset kuin absenteismi eli työstä poissaolot. Presenteismin kustannukset olivat vuonna 2014 3.4 miljardia €, mikä vastaa 1600€ per työntekijä. Selkävaivat ja kivut sekä masennus ovat yleisimpiä syitä työpoissaoloihin, presenteismiin sekä asiointiin työterveydessä. Selän ongelmat ja kivut ovat yksi merkittävimmistä ihmisen hyvinvointia alentava tekijä.  Tehokkaille ja kestäville työhyvinvointia parantaville menetelmille on siis vahva kysyntä. Monet tutkimukset ovat vahvistaneet sen, että joogan ja meditaation eri muodot ovat tehokkaita keinoja vähentää poissaoloihin ja presenteismiin johtavia syitä sekä parantaa yksilön että yhteisön hyvinvointia sekä yrityksen/yhteisön taloutta.

Miksi joogaa työyhteisöihin?

Wisdomyogan joogaohjelman yksi tärkeä elementti on se, että jooga tehdään työajalla, mielellään keskellä työpäivää. Joogataukojen ottaminen työpäivän aikana on osoitettu olevan yksi tehokkaimmista keinoista auttaa työntekijää voimaan hyvin; vähentämään stressiä, virkistäytymään, lisäämään keskittymiskykyä ja positiivista asennetta itseään ja työyhteisöä kohtaan.  Vuonna 2017 neljäsosa isoista työnantajista USA:ssa tarjosi jooga tai/ja meditaatio-ohjausta . Yksi näistä yrityksistä on vakuutusyhtiö Aetna, joka tarjoaa heidän 55 000 työntekijälle joogaohjausta. Tämä investointi on tuottanut 2000 dollarin vuotuiset säästöt työterveyskuluissa per työntekijä sekä tuottavuuden parantumisen myötä 3000 dollaria per työntekijä. Nämä tutkimukset osoittavat, että jooga ei ole pelkästään hyväksi työntekijälle vaan työnantajalle ja yrityksen taloudelle. Walesin sairaalan (NHS) 150 työntekijää osallistui tutkimukseen, missä tarjottiin työntekijöille tunnin mittaisia joogaohjauksia kahdeksan viikon ajan. Tutkimusjakson jälkeen tulokset osoittivat, että joogaryhmän työntekijöillä oli huomattavasti vähemmän selkäkipuja kuin verrokkiryhmällä. Tutkimuksen jatkuttua kuuden kuukauden ajan selän ja muista lihasperäisistä vaivoista johtuvat sairaspoissaolot vähentyivät sekä työterveyskäynnit puolittuivat verrokkiryhmään verrattuna. Joogan on osoitettu vaikuttavan positiivisesti juuri lihasperäisiin vaivoihin sekä kohottavan mielialaa. Joogasta löytyy lisätietoa jooga-sivulta, tai jos haluat tarkastella tieteellisiä julkaisuja, niin löydät niitä mm. lähdeluettelosta.

Wisdomyoga® on ainutlaatuinen työhyvinvointikonsepti

Wisdomyoga® on ainutlaatuinen työhyvinvointikonsepti, mikä on kehitetty nimenomaan työyhteisöjä varten. Ota rohkeasti yhteyttä ja luodaan yhdessä, ilolla, hyvinvointia juuri teidän yhteisöönne. Yhteystiedot ja lomake löytyvät täältä.

Wisdomyogan palvelut eivät ole terveydenhuollon palveluja eivätkä ole luonteeltaan psyykkisten tai fyysisten sairauksien hoitoa. Palvelumme ei ole lääketieteellistä neuvontaa eikä niiden tarkoituksena ole korvata virallista terveydenhuoltoa sekä sen antamia ohjeita.

Wisdomyoga® ei ole uskonto tai aate eikä se edusta mitään uskonnollista tai aatteellista yhteisöä, vaan se on kokonaisvaltainen hyvinvointimenetelmä. 

Internetistä löytyy Wisdomyogan nimikopioita. Wisdomyoga Finland ei liity näihin organisaatioihin eikä ole tekemisissä näiden kanssa. Wisdomyoga Finland Oy tuottaa yksilön ja yhteisön hyvinvointia lisääviä palveluja kuten tutkimustuloksiin pohjautuvaa joogaohjelmaa ja hyvinvointivalmennuksia.

Lähteet:

Johns, G. 2010. Presenteeism in the workplace: A review and research agenda. Journal on Organizational Behavior 31. 519 – 542

Menetetyn työpanoksen kustannus. Sosiaali- ja terveysministeriön työsuojeluosasto toimintapolitiikkayksikkö strateginen suunnittelu – ryhmä 2014

Wolfson, N. (1999) Incorporating yoga. Yoga Journal, 294, 45–46.

Hall T.M (2009) The impact of practicing yoga on the organization : a study on stress reduction from the participants perspectives. 

https://theconversation.com/yoga-in-the-workplace-can-reduce-back-pain-and-sickness-absence-87375.